Vedtægter for Datalogforeningen

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Datalogforeningen. Foreningens hjemsted er Århus.

§2 Formål
Foreningens formål er at varetage de interesser, som medlemmerne har i
kraft af deres videregående uddannelse i datalogi.

§3 Medlemmer
Som medlemmer af foreningen kan optages dataloger, samt studerende i
datalogi. Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen.

§4 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingerne. Mindst en gang
om året skal der afholdes Generalforsamling, som indkaldes i medlemsbladet Datalogbladet senest 7 døgn inden.
§4. stk 1: Generalforsamlingen skal
– Fastsætte kontingent
– Vælge Bestyrelse

§5 Bestyrelse
Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift. Bestyrelsen vælger en
kasserer, som bestyrer foreningens midler. Regnskabsåret går fra 1/9 til
31/8, og det reviderede regnskab skal fremlægges på Generalforsamlingen.

§6 Vedtægtsændringer
Foreningens vedtægter kan kun ændres på en Generalforsamling.
Ændringer sker ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

§7 Nedlæggelse
Foreningen kan kun nedlægges på en Generalforsamling. Nedlæggelse
sker ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Forslag om
nedlæggelse skal, for at kunne vedtages, varsles på indkaldelsen til den
pågældende Generalforsamling.

Vedtaget – Århus d. 25. februar 1984.